120 000 szczęśliwych panien młodych.
Darmowe próbki.
Obsługujemy co trzeci ślub w Polsce.
Prezenty na każdą okazję
Ekspresowy czas realizacji
500 000 szczęśliwych klientów

Celebrowanie regulamin

REGULAMIN AKCJI – SPRZEDAŻ PREMIOWA

„CELEBROWANIE NIECH SIĘ STANIE”

§ 1 Wprowadzenie

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady promocyjnego programu sprzedaży premiowej – „CELEBROWANIE NIECH SIĘ STANIE” polegającej na możliwości nieodpłatnego zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Organizatora, spersonalizowanych weselnych etykiet, pod warunkiem zakupu określonej ilości sztuk produktu wódka Soplica Szlachetna o pojemności 500 ml w sklepach sieci „Biedronka” („Akcja”).

2. Organizatorem Akcji jest B2WED sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod numerem KRS: 0000649506, NIP: 5170378160, REGON: 365949419, kapitał zakładowy w kwocie 50 000 złotych, adres: Armii Krajowej 80/,

3. Akcja trwa od dnia [01.04.2024] do dnia [31.08.2024] lub do wyczerpania puli Etykiet (w rozumieniu art. § 4 ust. 1) lub Produktów, w zależności od tego co nastąpi wcześniej, przy czym termin zbierania zgłoszeń obowiązuje wyłącznie w okresie od dnia [01.04.2024] do dnia [31.07.2024] („Okres Zakupu”).

4. Akcja „CELEBROWANIE NIECH SIĘ STANIE” prowadzona jest we współpracy z Jeronimo Martins S.A. z siedzibą w Kostrzyniu KRS: 222483, właścicielem sieci sklepów „Biedronka”, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Sieć Sklepów Biedronka”).

5. Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego (Dz.U. Dz.U.2023.1610).

6. Akcja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, a także nie stanowi publicznej reklamy ani promocji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i jest prowadzona zgodnie z jej przepisami.

7. Terminom użytym w niniejszym dokumencie nadaje się następujące znaczenie:

a. Regulamin – oznacza niniejszy dokument regulujący zasady przeprowadzenia oraz organizacji Akcji „CELEBROWANIE NIECH SIĘ STANIE”,

b. Organizator – podmiot organizujący Akcję, którym jest B2WED Sp. z o.o.,

c. Fundator – CEDC International sp. z o.o., z siedzibą w Obornikach (kod pocztowy 64-600), ul. Kowanowska 48, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051098, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 1 221 367 000,00 PLN, nr BDO: 000010463, NIP: 526-020-93-95, REGON: 002160096

d. Produkt– wódka Soplica Szlachetna o pojemności 500 ml zakupiona przez Uczestnika wyłącznie w sieci Sklepów Biedronka w Okresie Zakupu.

e. Uczestnik – osoba, która bierze udział w Akcji na podstawie postanowień Regulaminu.

f. Sklepy – każdy sklep sieci Biedronka znajdujący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2 Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikiem Akcji promocyjnej może być wyłącznie osoba:

a. pełnoletnia,

b. zainteresowana treściami alkoholowymi,

c. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

d. posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

e. będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego (Dz.U. Dz.U.2023.1610),

f. która w Okresie Zakupu nabyła określoną ilości Produktów, w jednym ze Sklepów i posiada paragon potwierdzający ten zakup.

2. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne. Uczestnik przystępując do Akcji powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji.

3. Maksymalną ilością Etykiet, które Uczestnik może otrzymać biorąc udział w Akcji wynosi 2 000 (słownie: dwa tysiące), przy czym wartość jednej Etykiety jest równa 0,99 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć groszy).

4. Każdy Uczestnik biorąc udział w Akcji potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.

§ 3 Zasady uczestnictwa

1. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji jest zakup przez Uczestnika co najmniej 35 butelek Produktu oraz zachowanie dowodu ich zakupu (paragon).

2. Zakupu można dokonać w dowolnym Sklepie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w Okresie Zakupu, tj. terminie od [01.04.2024] do [31.07.2024].

3. Zgłoszenie udziału w Akcji polega na zarejestrowaniu przez Uczestnika paragonu potwierdzającego dokonanie zakupu przy wykorzystaniu funkcjonalności kreatora etykiet na stronie internetowej Organizatora –[•] („Zgłoszenie”)..

4. Zgłoszeń można dokonywać od dnia [01.04.2024] do dnia [31.08.2024] (‘Okres Zgłoszeniowy”).

5. Maksymalna pula personalizowanych etykiet w całej aktywacji wynosi 300 000 szt.

§ 4 Procedura zgłoszenia

1. Dokonując Zgłoszenia zakupu Produktu, Uczestnik dokonuje zamówienia personalizowanych etykiet, będących premią w Akcji, przeznaczonych do samodzielnego naklejenia ich na zakupione wcześniej butelki („Etykiety”). Personalizacja polega na wprowadzeniu przez Uczestnika dowolnych imion oraz daty, które zostaną odzwierciedlone w treści zamówionych etykiet oraz wskazaniu z pośród dostępnych wzorów etykiet (na wszystkich etykietach te same informacje i grafika).

2. W toku składania Zgłoszenia, Uczestnik zobowiązany jest podać numer, datę zakupu dokumentu potwierdzającego zakup (paragon), a także ilość butelek zakupionego Produktu oraz oznaczenie Sklepu, w którym został zakupiony. Prawidłowe zarejestrowanie numeru paragonu powinno obniżyć cenę za każdą

zamówioną etykietę (i łącznie całą wartość wszystkich etykiet) do kwoty 0 zł (słownie: zero złotych) i w związku z powyższym zamówienie oraz dostawa ww. etykiet jest bezpłatna.

3. Warunkiem uczestnictwa w Akcji promocyjnej oraz zamówienia Etykiet jest prawidłowe wypełnienie przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej [https://z-milosci.pl/c/etykiety_soplica], który wymaga załączenia w sposób prawidłowy ww. dowodu zakupu oraz podania przez Uczestnika:

a. imienia i nazwiska,

b. adresu dostawy,

c. adresu e-mail,

d. ilość zakupionych butelek Produktu, co jest równoznaczne z ilością zamawianych personalizowanych etykiet,

4. W przypadku dokonania przez Uczestnika zgłoszenia Organizator poinformuje o tym za pośrednictwem podanego w zgłoszeniu adresu e-mail. W terminie 5 dni roboczych po dokonaniu zgłoszenia Organizator dokona jego weryfikacji, w szczególności w zakresie poprawności zgłoszenia. O wyniku weryfikacji zgłoszenia Organizator poinformuje Uczestnika w odrębnej wiadomości e-mail, przy czym w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji Uczestnik (np. dostanie zwrotną informację drogą mailową na temat rodzaju popełnionego błędu lub zostanie poinformowany o tym telefonicznie) pozostaje uprawniony wyłącznie do jednorazowego uzupełnienia zgłoszenia. W przypadku ponownej negatywnej weryfikacji zgłoszenia Uczestnik nie może dokonać ponownego Zgłoszenia na podstawie tego samego dowodu zakupu.

5. Zgłoszona przez Uczestnika treść etykiet będzie każdorazowo oceniona przez Organizatora.

6. Niedozwolone jest w ramach Akcji promocyjnej generowanie personalizowanych Etykiet o charakterze bezprawnym lub naruszającym dobre obyczaje w tym w szczególności:

a) zawierających treści obsceniczne lub wulgarne, w tym pornograficzne;

b) nawołujących do nienawiści;

c) związanych z tematyką religijną, w tym w szczególności obrażających uczucia religijne lub bezwyznaniowość;

d) naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie lub prawa pokrewne;

e) promujących produkty lub usługi konkurencyjne w stosunku do marki Soplica;

f) stanowiących niedozwoloną reklamę lub zawierających antyreklamę marki Soplica,

g) zawierają treści niezgodne z prawem,

h) zawierają treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym.

7. Dokonując prawidłowego zgłoszenia Uczestnik pozostaje uprawniony do zamówienia promocyjnych etykiet w dowolnej liczbie, jednak nie większej niż liczba zakupionych butelek.

8. W przypadku dokonania przez Uczestnika prawidłowego zgłoszenia wysyłka zamówionych etykiet nastąpi na koszt Organizatora do [7] dni roboczych za pośrednictwem usług kurierskich InPost.

9. Zamówione przez Uczestnika etykiety Organizator prześle w zabezpieczonej kopercie przedstawiającej hasło Akcji – „Celebrowanie niech się stanie”. Wraz z etykietami Organizator prześle Uczestnikowi instrukcję prawidłowego ich naklejenia na zakupione butelki produktów Soplica, biorących udział w Akcji oraz kartkę z życzeniami. Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego naklejenia etykiet.

10. Po upływie Okresu Zgłoszeniowego, Uczestnik nie będzie uprawniony do dokonania Zgłoszenia, także w przypadku, zakupienia Produktów w Okresie Zakupu..

§ 5 Przetwarzanie danych osobowych

1. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z uczestnictwem w Akcji są określone w załączniku nr 1 do Regulaminu.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. W przypadku dokonania przez Uczestnika prawidłowego zgłoszenia stosownie do § 3 oraz 4 Regulaminu, niezależnie od zamówienia Etykiet, Uczestnik otrzyma 15% zniżkę na zamówienie z oferty Organizatora, po zamówieniu i opłaceniu zamówienia.

2. W przypadku dokonania dwóch Zgłoszeń na podstawie tego samego imiennego dowodu zakupu o skuteczności zgłoszenia decyduje kolejność dokonanych zgłoszeń.

3. Etykiety zostały zaprojektowane do ich wykorzystania wyłącznie wraz z butelkami wódki Soplica Szlachetna. Wykorzystanie ww. etykiet względem produktów jakiejkolwiek innej firmy konkurencyjnej stanowi naruszenie zapisów niniejszego Regulaminu oraz naruszenie dóbr osobistych marki Soplica.

4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej [https://z-milosci.pl/i/celebrowanie-regulamin].

5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego rozstrzygania kwestii spornych związanych z Akcją.

6. Organizator, Fundator oraz Sieć Sklepów Biedronka, nie ponoszą odpowiedzialności za możliwe braki Produktów w Sklepach i nie może on stanowić podstawy do reklamacji.

7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

9. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.

10. Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z Akcji w przypadku naruszania Regulaminu, powszechnie obowiązującego prawa, dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego, w szczególności w przypadkach wymienionych w §4 ust. 6 Regulaminu.

11. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące sposobu przeprowadzania Akcji lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu (łącznie „Reklamacje”), Uczestnicy powinni zgłaszać Organizatorowi poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail [biuro@z-

milosci.pl] lub w formie pisemnej na adres Organizatora nie później niż 14 dni od zakończenia Okresu Zgłoszeniowego Akcji.

12. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres e-mail oraz dokładny opis i uzasadnienie zgłaszanej Reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się Organizatora.

13. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania.

14. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora poprzez wiadomość wysłaną tą samą metodą komunikacji którą przesłano reklamację, chyba że osoba składająca reklamację wskazała inny sposób.

15. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce siedzibę Organizatora.

16. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków Uczestnika oraz zasad uczestnictwa w Akcji. W przypadku zmiany Regulaminu, informacja o zmianie oraz nowy Regulamin zostaną̨̨ zamieszczone w Sklepach Stacjonarnych w taki sposób, ze każdy Uczestnik będzie miał do niego dostęp.

17. Regulamin wchodzi w życie w dniu [•].

ZAŁĄCZNIK NR 1

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W AKCJI

1. Na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”), informujemy, że odrębnymi administratorami danych osobowych są: a) Organizator Akcji, dane kontaktowe:

b) Zlecający organizację Akcji oraz fundator: CEDC INTERNATIONAL Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach, ul. Kowanowska 48, 64-600 Oborniki. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy za pomocą adresu mailowego: [email protected]. Osobą kontaktową wskazaną przez administratora danych osobowych w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych, adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych, ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, adres e-mail: [email protected] z podaniem nazwy Akcji.

2. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

1) przez administratora danych osobowych – Organizatora: a) związanych z organizacją Akcji, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń, wysłania personalizowanej etykiety, rozpatrzenia reklamacji, odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące Akcji – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych

b) obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z Akcją – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.

2) przez administratora danych osobowych – CEDC INTERNATIONAL Sp. z o.o.:

a) marketingu bezpośredniego, jakim jest prowadzenie działań promocyjnych dla marki, na rzecz której organizowana jest Akcja – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych;

b) obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z Akcją – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Akcji. 5. Dane osobowe mogą być przekazane przez administratora danych osobowych – Organizatora – podmiotom współpracującym z nim w zakresie realizacji jego wyżej wymienionych celów, w tym świadczącym dla niego usługi IT (w szczególności serwisowe dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe), podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie w celu doręczenia personalizowanej etykiety, a także podmiotom obsługującym Organizatora Akcji prawnie i księgowo.

6. Dane osobowe mogą być przekazane przez administratora danych osobowych – CEDC INTERNATIONAL Sp. z o.o. – podmiotom współpracującym z nim w zakresie realizacji jego wyżej wymienionych celów, tj. Organizatorowi Akcji, podmiotom świadczącym usługi IT (w szczególności serwisowe dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe), usługi marketingowe a także podmiotom obsługującym administratora danych osobowych prawnie i księgowo.

7. W przypadku administratora danych osobowych – Organizatora, dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Akcji oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Akcji. Po tym okresie, dane osobowe mogą być przetwarzane jedynie przez okres wymagany przepisami prawa.

8. W przypadku administratora danych osobowych – CEDC INTERNATIONAL Sp. z o.o. – dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji jego uzasadnionego interesu, jakim jest prowadzenie działań promocyjnych lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania w tym celu. Po tym okresie, dane osobowe mogą być przetwarzane jedynie przez okres wymagany przepisami prawa.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane przez administratorów danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

11. Osobie, które dane dotyczą przysługuje:

a) prawo dostępu do danych osobowych,

b) prawo sprostowania danych osobowych,

c) prawo usunięcia danych osobowych,

d) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

12. Osoba, której dane dotyczą może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego do administratora danych osobowych – CEDC INTERNATIONAL Sp. z o.o. na adres mailowy: [email protected] z podaniem nazwy Akcji lub na adres korespondencyjny wskazany w pkt. 1 lit. b). Uznanie wniesionego sprzeciwu będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Akcji.

13. Osoba, której dane dotyczą może, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.

14. Realizacja praw wskazanych powyżej jest możliwa poprzez złożenie odpowiedniego wniosku na adresy kontaktowe wskazane w pkt. 1) powyżej.

15. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.