120 000 szczęśliwych panien młodych.
Darmowe próbki.
Obsługujemy co trzeci ślub w Polsce.
Prezenty na każdą okazję
Ekspresowy czas realizacji
500 000 szczęśliwych klientów
Zaplanuj swój ślub

Protokół przedślubny – lista pytań

obrazek autora kamil | 2 maja 2018

Jak wygląda sporządzanie protokołu przedmałżeńskiego i jakie są pytania?

Data i miejsce ślubu zostało już ustalone. Suknia, oprawa muzyczna, fotograf i kamerzysta, zaliczka na przyjęcie i mnóstwo innych drobnych spraw macie za sobą. Około trzech miesięcy przed uroczystością składacie ponownie wizytę w parafii, w której zamierzacie wziąć ślub kościelny/konkordatowy. Po co, skoro dostarczyliście już wszystkie wymagane dokumenty włącznie z zaświadczeniem z odbytych nauk przedmałżeńskich?

W kościele katolickim obowiązuje procedura sporządzenia protokołu badania narzeczonych, zwany również protokółem rozmów kanoniczno-duszpasterskich lub potocznie protokółem przedmałżeńskim. Niestety, jest to niezbędny element przygotowań do ślubu zawieranego w kościele. Jego brak może być podstawą unieważnienia małżeństwa. Budzi wiele kontrowersji, ponieważ zawiera pytania nie tylko dotyczące wiary, ale również bardzo osobiste, dotyczące sfery intymnej. Jeśli przyjrzymy się temu dokładnie nie są to pytania bez sensu. W wielu przypadkach każą się dobrze zastanowić nad podjęta decyzją, przeanalizować sprawy, o których wcześniej nie myśleliście albo po prostu nie rozmawialiście, ponieważ wydawały się wam oczywiste lub przeciwnie, nieistotne. Jeśli jednak zawieracie małżeństwo zgodnie z wyznawaną wiarą powinny mieć dla was znaczenie, a nie stać się tylko formalnością. Przy małżeństwach mieszanych wyznaniowo jest szczególnie wnikliwie przeprowadzany przez duszpasterza z uwagi na ewentualne konflikty wyznaniowe już podczas trwania związku.

Bo małżeństwo to nie zabawa. Trzeba do niego dojrzeć, mieć świadomość konsekwencji, jakie wywołuje w naszej psychice i kwestiach natury prawnej oraz to, że naturalną rzeczą jest z czasem posiadanie wspólnych dzieci, które nie powinny odpowiadać za błędy rodziców nie mogących się ze sobą sensownie porozumieć.

protokół przedślubny jest bardzo ważny, aby wziąć ślub kościelny

Na czym to polega?

Jest to rozmowa z księdzem, czasem każdy z narzeczonych otrzymuje do wypełnienia formularz zawierający określony zestaw pytań. Narzeczeni, zwani w tym dokumencie nupturientami odpowiadają na pytania osobno, żeby nie sugerować się wzajemnie udzielanymi odpowiedziami. W przypadku skrajnie różnych odpowiedzi ksiądz ponownie przeprowadza rozmowę w celu wyjaśnienia ewentualnych niezgodności i problemów, które mogą pojawić się w czasie trwania związku. Nie ma potrzeby bulwersować się pytaniami, często dość intymnymi, chodzi tu o zgodność i trwałość małżeństwa. Protokół pokazuje również dojrzałość obu stron do wspólnego życia, nie tylko duchowego, ale także w strefie kontaktów fizycznych, zdrowia i wychowywania wspólnego przyszłego potomstwa. Dokument zawiera również pytania badające czy nie istnieją przeszkody natury prawnej np. pokrewieństwo, bigamia oraz spraw dotyczących osób innego wyznania.

Jakie pytania zawiera protokół badania narzeczonych?

I Dane personalne


Nazwisko (panieńskie i poprzednio używane)
Imiona
Imię i zawód ojca
Imię, nazwisko panieńskie matki
Dowód osobisty (seria, nr, miejsce i data wydania)

2.
Data i miejsce urodzenia
Data i adres parafii chrztu
Rok i parafia i Komunii św.
Rok i parafia bierzmowania

3.
Miejsce i adres stałego zamieszkania
Miejsce, czas okres i adres tymczasowego zamieszkania
Miejsce, adres parafii i czas okres poprzedniego zamieszkania
Miejsce i adres zamieszkania rodziców

4.
Stan cywilny (wolny, wdowiec, cywilnie związany, rozwiedziony)
Wykształcenie
Zawód

5.
Wyznanie
Czy uznaje zasady moralności chrześcijańskiej?
Czy rozumie potrzebę modlitwy, przystępowania do sakramentów św. i uczestniczenia we Mszy św.?
Czy zamierza przed ślubem w sposób świadomy przystąpić do sakramentu pokuty i przyjąć Komunię św.?
Czy ukończył katechizację (podstawową, ponadpodstawową, przedmałżeńską)?

6.
Od jak dawna narzeczeni się znają?
Czy i od kiedy są zaręczeni?
Czy rodziny narzeczonych się znają?
Czy rodzice i opiekunowie wiedzą o zamiarze małżeństwa?
Czy wyrażają zgodę? Jeżeli nie to dlaczego?

 II. Przeszkody małżeńskie

Przeszkoda niezdolności fizycznej (kan. 1084)

 1. Czy narzeczony/a nie ma wątpliwości co do stanu swojego zdrowia?

 2. Czy uważa, że będzie mógł/mogła mieć własne dzieci?

 3. Czy nie ma wątpliwości co do zdolności do współżycia małżeńskiego?

Przeszkoda węzła małżeńskiego (kan. 1085)

 1. Czy nie zawierał/a małżeństwa z inną osobą?

 2. Jeżeli tak, to w jaki sposób małżeństwo to przestało istnieć?

 3. Czy nie zawierał/a związku cywilnego z inną osobą?

 4. Jeżeli tak, to w jaki sposób związek ten przestał istnieć?

 5. Kiedy i dlaczego nastąpił rozwód?

 6. Czy z poprzedniego małżeństwa lub związku cywilnego wynikają zobowiązania względem współmałżonka, dzieci lub innych osób?

Przeszkoda występku (kan.1090)

 1. Czy narzeczeni znali się przed śmiercią współmałżonka?

 2. Co było powodem śmierci?

 3. Czy któryś z narzeczonych nie jest współwinnym tej śmierci?

Przeszkoda pokrewieństwa (kan. 1091)

 1. Czy narzeczeni są spokrewnieni w jakim stopniu?

Przeszkoda powinowactwa (kan. 1092)

 1. Czy narzeczeni nie są powinowatymi w linii prostej?

Przeszkoda przyzwoitości publicznej (kan. 1093)

 1. Czy narzeczeni nie pozostawali z krewnymi drugiej strony w związku małżeńskim nieważnym lub w konkubinacie?

Przeszkoda pokrewieństwa prawnego (kan. 1094)

 1. Czy między narzeczonymi nie zachodzi stosunek rodzicielstwa lub rodzeństwa na skutek adopcji prawnej?

Przeszkoda święceń (kan. 1087)

 1. Czy narzeczony nie przyjął święceń diakonatu lub kapłaństwa?

Przeszkoda wieczystego i publicznego ślubu czystości (kan. 1088)

 1. Czy narzeczeni nie składali wieczystego i publicznego ślubu czystości w instytucie zakonnym? * Dotyczy tylko katolików obrządku wschodniego

Przeszkoda pokrewieństwa duchowego (kan. 811 KKKW)

 1. Czy narzeczeni nie pozostają względem siebie w jakiejś relacji w związku z sakramentem chrztu?

III. Wady oświadczenia woli zawarcia małżeństwa  

Jedność (wyłączność), nierozerwalność, sakramentalność małżeństwa, dobro potomstwa (kan. 1055, 1-2; 1056)

 1. Czy chce zawrzeć małżeństwo zgodnie z nauką Kościoła jako jedno i nierozerwalne do śmierci?

 2. Czy wewnętrznie zgadza się z nauką Kościoła co do nierozerwalności i wierności? Jeżeli nie, dlaczego?

 3. Czy dopuszcza rozejście się czy separację w wypadku trudności w małżeństwie?

 4. Czy chce przyjąć potomstwo w małżeństwie i po katolicku je wychować?

 5. Czy przyjmuje zasady etyki katolickiej w planowaniu rodziny?

Niezdolność do przyjęcia obowiązków małżeńskich (kan. 1095)

 1. Czy w rodzinie nie było wypadków choroby psychicznej?

 2. Czy narzeczeni są przekonani o własnym zdrowiu psychicznym? (kan. 1095, n. 1) Czy mają zdolność do rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich? (kan. 1095, n. 2)

 3. Czy nie cierpią na przewlekłe lub dziedziczne choroby, o których wzajemnie nie wiedzą? (kan. 1095, n. 3)

 4. Czy nie nadużywają alkoholu lub innych środków odurzających? Czy nie są od nich uzależnieni? Czy druga strona o tym wie?

Warunek (kan. 1102)

 1. Czy są stawiane jakieś wymagania, od których uzależnia się zawarcie lub trwanie małżeństwa?

 2. Czy wymagania te nie mają formy warunku? Czy warunek ten dotyczy przeszłości, teraźniejszości czy przyszłości?

 3. Jakie jest stanowisko drugiej strony w tej sprawie?

Przymus (kan. 1103)

 1. Czy narzeczeni sami dobrowolnie podjęli decyzję zawarcia małżeństwa?

 2. Komu zależy na zawarciu tego związku?

 3. Czy nie ma nacisku ze strony rodziny lub otoczenia, np. względy materialne, społeczne, obawa zniesławienia?

 4. Czy nie ma innych okoliczności przymusu, np. bojaźń z szacunku dla rodziców?

Umyślne wprowadzenie w błąd (kan. 1098)

 1. Czy narzeczeni nie tają przed sobą okoliczności mogących zakłócić wspólnotę życia małżeńskiego, np. niepłodności, nałogów, zobowiązań finansowych?


IV. Małżeństwa mieszane z braćmi odłączonymi, z niechrześcijanami, z niewierzącymi i niepraktykującymi – kan. 1086; 1124-1129.   

Pytania dla strony katolickiej:

 1. Czy zdaje sobie sprawę, że zgodne pożycie w małżeństwie jest zagrożone z powodu różnic w sprawach najbardziej wewnętrznych, czego z racji zaangażowania uczuciowego się nie dostrzega?

 2. Jak postąpi w wypadkach konfliktowych, gdy żadna ze stron nie będzie chciała ustąpić, np. w sprawach moralnych i religijnego wychowania dzieci?

 3. Czy zgodzi się na postępowanie wbrew prawu Bożemu, czyli na życie grzeszne dla zachowania wspólnoty w małżeństwie?

Pytania dla strony niekatolickiej:

 1. Czy zdaje sobie sprawę z konsekwencji różnicy poglądów, różnej oceny moralnej w wielu sprawach?

 2. Czy zdaje sobie sprawę z naturalnego obowiązku tolerancji względem przekonań i zobowiązań strony katolickiej?

 3. Czy zna obowiązki sumienia współmałżonka?

 4. Czy uznaje jedność i nierozerwalność małżeństwa oraz jego cele:
  wspólne dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa?

W przypadku małżeństw mieszanych obrządkowo:

 1. jeśli narzeczony jest obrządku wschodniego:
  Czy narzeczona chce przejść na obrządek narzeczonego?

 2. jeśli narzeczona jest obrządku wschodniego:
  Czy któraś ze stron chce przejść na obrządek drugiej strony?

  podpisywanie protokołu prześlubnego

Uwaga:
w przypadku małżeństwa z niekatolikiem lub osobą nieochrzczoną (z wyjątkiem odstępców od Kościoła katolickiego) należy wypełnić formularz nr 4 (w trzech egzemplarzach) oraz nr 12 lub 12A i 27A; w przypadku odstępców od Kościoła katolickiego oraz osób niepraktykujących należy wypełnić formularz nr 5 (w trzech egzemplarzach).

Na końcu znajdują się informacje o dacie przeprowadzenia rozmowy i nazwisko księdza, który rozmawiał z narzeczonymi.

Jeśli katolik/katoliczka decyduje się na związek z osobą innego wyznania czy innej wiary musi uzyskać od biskupa dyspensę na zawarcie takiego małżeństwa. Dla osób, które szczerze wyznają swoją wiarę taki związek może być trudny w tej właśnie sferze. Dlatego mimo łączącego młodych uczucia, które czasem jest na etapie wzajemnej fascynacji, warto przemyśleć sprawę, co dopiero protokół może uzmysłowić.

sporządzanie protokołu przedślubnego

Może Ci się spodobać