120 000 szczęśliwych panien młodych.
Darmowe próbki.
Obsługujemy co trzeci ślub w Polsce.
Prezenty na każdą okazję
Ekspresowy czas realizacji
500 000 szczęśliwych klientów

Regulamin Misja Suknia

REGULAMIN 

„MISJA SUKNIA”

 •  1

DEFINICJE

 1. Komisant – właściciel Serwisu, którym jest B2WED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, adres: Armii Krajowej 80/10, 35-307 Rzeszów, gmina Rzeszów, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000649506.
 2. Komitent – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która powierza do sprzedaży Towary Komisantowi, a następnie zawiera z nim umowę komisu. W przypadku osoby fizycznej z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych albo nieposiadającej zdolności do czynności prawnych, także małoletniego od lat 13 do lat 16 – nie może być ona Komitentem, choćby była reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego. Komisant zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełniania niniejszego postanowienia przez Użytkownika. 
 3. Serwis – serwis internetowy będący własnością Komisanta dostępny pod adresem z-Milosci.pl, za pośrednictwem którego Komitent może oddać w komis Towary Komisantowi.
 4. Towary – suknie ślubne, oddawane w komis przez Komitenta Komisantowi, a następnie prezentowane w Serwisie.
 5. Kupujący – osoba dokonująca zakupu sukni ślubnej,
 6. Umowa komisu – umowy między osobą oddającą suknię ślubną w komis (Komitentem) a osobą prowadzącą komis (Komisantem).
 7. Umowa sprzedaży – umowy między Komitentem a osobą kupującą daną rzecz. 
 8. Formularz – formularz/narzędzie internetowe Serwisu  za pomocą którego Komitent wystawia suknie ślubną.
 9. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.
 •  2

RODZAJE I ZAKRES USŁUG

Komisant za pomocą strony internetowej z-Milosci.pl świadczy usługi polegające na odpłatnym zamieszczaniu ofert sukien ślubnych, organizowaniu wydarzeń w celu sprzedaży sukien ślubnych oraz udostępnianiu ich w sieci internetowej oraz na grupach tematycznych.

 •  3

OGÓLNE ZASADY

 1. Treści zamieszczanych ofert muszą być zgodne z obowiązującym przepisami oraz wymaganiami serwisu.
 2. Warunkiem wystawienia sukni ślubnej jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz dokonanie opłaty komisowej.
 3. Opłata komisowa za wystawienie sukni w Serwisie wynosi 1 zł za 3 miesiące wystawienia.
 4. Opłata powinna zostać dokonana w terminie 7 dni, od dnia wypełnienia formularza zgłoszeniowego, na rachunek bankowy Komisanta o numerze 77 1090 2750 0000 0001 3370 6101.
 5. Komisant pobiera prowizję 20% od sprzedaży jednej sukni ślubnej.
 6. Komisant zapewnia odpowiednie warunki do przechowywania Towarów oraz miejsce umożliwiające wystawę Towarów.
 7. Opłata komisowa nie podlega zwrotowi w przypadku niesprzedania wystawianych Towarów lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz w przypadku rezygnacji przez Komitenta.
 •  4

ZASADY WYSTAWIANIA SUKNI ŚLUBNEJ

 1. Wystawienie sukni ślubnej jest możliwe tylko i wyłącznie na zasadach zawartych w niniejszym Regulaminie.
 2. Komisant przyjmuje wyłącznie pełnowartościowe suknie ślubne tj. bez śladów użytkowania, naprawione i wyczyszczone, niezależnie od źródła ich pochodzenia. 
 3. Komisant zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia sukni ślubnej bez podania przyczyny.
 4. Komisant zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia sukni ślubnej niespełniającej warunków Regulaminu.
 5. Komisant zastrzega sobie prawo usuwania ofert naruszających Regulamin bez możliwości zwrotu kosztów.
 6. Komitent jest zobowiązany do podawania prawdziwych informacji w swojej ofercie, jakiekolwiek odstępstwo będzie skutkować ostrzeżeniem bądź nawet usunięciem konta.
 7. Komitent  zobowiązany jest do przekazania Towaru wolnego od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń na rzecz osób trzecich.
 8. Każde zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
 • Imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail Komitenta,
 • Data zakupu sukni ślubnej,
 • Cena zakupu sukni ślubnej,
 • Cena sprzedaży sukni ślubnej,
 • Model sukni ślubnej, nazwa kolekcji, wzór, rocznik,
 • Fason sukni,
 • Kolor,
 • Opis sukni ślubnej, 
 • Rozmiar sukni ślubnej,
 • Rozmiar noszony na co dzień,
 • Obwód biustu, rozmiar miseczki, rozmiar w pasie, obwód bioder,
 • Długość sukni,
 • Wzrost,
 • Min. 4 zdjęcia sukni ślubnej: ujęcie z przodu, z tyłu, z boku, na osobie,
 • Stan wizualny: perfekcyjny, b. dobry, dobry, z lekkimi wadami – opis wad.
 1. Przyjęcie sukni następuje w umówionym terminie i miejscu w momencie podpisania umowy i protokołu odbioru przez Komisanta i Komitenta. 
 2. Komitent zgadza się na przymiarki sukni ślubnej i robienie zdjęć przez potencjalnych Kupujących. 
 3. Komitent może odebrać pozostawioną suknię ślubnej uzgadniając telefonicznie terminu jej odbioru. 
 4.  Komitent udostępniając zdjęcia swojej sukni ślubnej oświadcza, że ma pełne prawo do ich wykorzystania.
 5. Komisant nie ponosi odpowiedzialności w przypadku naruszenia przez Komitenta praw osób trzecich.
 •  5

TRANSPORT SUKNI

 1. Odebranie sukni następuje w umówionym terminie, co zostaje potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru, przez kuriera zleconego przez Komisanta.
 2. Termin odbioru sukni, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszego Regulaminu, wskazuje Komitent w formularzu zgłoszeniowym, nie wcześniej niż 4 dni robocze od dnia wypełnienia formularza zgłoszeniowego. 
 3. Komisant pokrywa koszty odbioru sukni tj. kuriera tylko i wyłącznie, któremu Komisant zlecił odebranie sukni.
 4. Komitent oświadcza, że suknia ślubna zostanie zapakowana wg poniższych zasad:
 • opakowanie na suknie ślubną będzie bez elementów mogących uszkodzić suknię,
 • suknia zostanie zabezpieczona, w celu uniknięcia uszkodzeń.
 1. Komisant przesyłkę z suknią otworzy w obecności urządzenia utrwalającego dźwięk i obraz.
 2. Nagranie ma na celu  potwierdzenia stanu faktycznego odebranej sukni.
 3. Komisant po sprzedaży sukni zapewnia staranne zapakowanie jej i dostarczenie do Kupującego.
 4. Komisant zapewnia pokrycie kosztów dostawy sprzedanego przedmiotu do Kupującego.
 •  6 TARGI
 1. Komitent zgadza się na wystawienie sukni ślubnej na Evencie „Misja Suknia” .
 2. Komitent zgadza się na używanie sukni ślubnej do sesji zdjęciowych promujących wydarzenia Komisanta w szczególności Event „Misja Suknia”.
 3. Suknie Ślubne eksponowane i prezentowane są zainteresowanym Kupującym przez kwalifikowane konsultantki.
 •  7 

UMOWA

 1. Po ustaleniu warunków umowy określonych przez Komisanta umowa komisu zostaje zawarta na minimalny okres 3 miesięcy.
 2. Jeżeli Towar zostanie sprzedany, Komisant po 14 dniach kalendarzowych od dnia otrzymania przesyłki przez Kupującego Towar wypłaca uzgodnioną wcześnie kwotę na rachunek bankowy Komitenta wskazany przez niego w umowie komisu. 
 3. Jeżeli Towar nie zostanie sprzedany w okresie trwania umowy określonym w umowie komisu Komisant przesyła niesprzedane Towary Komitentowi na ustalony wcześniej adres, chyba że umowa zostanie przedłużona.
 4. Każda ze stron umowy ma prawo jej rozwiązania. Wypowiedzenie może być złożone przez każdą ze stron w formie pisemnej lub elektronicznej przy czym Komisant oświadczenie o wypowiedzeniu składa na adres email wskazany przez Komitenta.
 5. Umowa komisu nie może zostać wypowiedziana przez Komitenta w odniesieniu do danego Towaru, jeżeli dany Towar został sprzedany.
 •  8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Komisant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wystawianych przedmiotów przed, po i w trakcie trwania festiwalu. 
 2. Komisant nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi. 
 3. Komisant nie odpowiada za jakość sprzedawanych sukni oraz za rzeczy zaginione lub uszkodzone.
 4. Komisant nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne towaru. Zakupione towary nie podlegają reklamacji ani zwrotowi.
 5. Komisant pobiera prowizję od sprzedaży ale nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne rozliczenia Komitentów z Urzędem Skarbowym. 
 6. Komisant zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych w mediach, na stronach internetowych, wydarzeniach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Komisanta.
 7. Kontakt z Komisantem możliwy jest pod adresem mailowym: [email protected]
 8. Komisant zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 10. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część. 
 11. Załączniki Regulaminu:  

Załącznik nr 1 – Polityka prywatności – dostępna pod adresem: https://z-milosci.pl/polityka-prywatnosci

Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna – dostępna pod adresem:

Załącznik nr 3 – Wzór umowy komisowej.